Opći uvjeti poslovanja

O "Nokumo"

SmartIT integrirana softverska rješenja d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) je s partnerima autor i vlasnik aplikacije Nokumo i povezane Internet stranice www.nokumo.net, te nastupa kao prodavatelj usluga.

„Nokumo“ je web aplikacija osmišljena za rezerviranje i organiziranje turističkog smještaja u stvarnom vremenu. Nokumo je SaaS (software as a service) usluga.

Aplikacija „Nokumo“ (u daljnjem tekstu: Aplikacija) omogućuje hotelima, turističkim agencijama i vlasnicima smještajnih jedinica jednostavno upravljanje turističkim kapacitetima te rezervacijama i drugim operacijama, što uvelike olakšava organiziranje te vrste poslovanja.

SmartIT kao vlasnik Aplikacije vodi računa o razvoju tehnologija te u tom smislu može mijenjati sadržaj aplikacije s ciljem poboljšanja ili proširenja usluga.

Značenje pojmova

Korisnik je fizička ili pravna osoba koja se registrira za korištenje Aplikacije u svrhu jednostavnijeg obavljanja svoje djelatnosti koja uključuje rezerviranje i organiziranje turističkog smještaja. Korisnik može biti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik smještajnog objekta, turistička agencija koja je posrednik u rezervaciji i organiziranju smještajnih objekata, hoteli, hosteli, i svi ostali oblici koji obavljaju djelatnost smještaja. U ime Korisnika Aplikacije koji je pravna osoba profilom na Aplikaciji upravlja osoba ovlaštena na takvo postupanje.

Gost je svaka osoba koja koristi Aplikaciju kao preglednik za lakše pronalaženje smještaja, neovisno obavi li registraciju i realizira smještaj ili aplikaciju koristi informativno.

Stranke su osobe koje obvezuju ovi Uvjeti. Korisnik registracijom na Aplikaciji prihvaća Opće uvjete Društva i time se zasniva pravni odnos.

Aplikacija Nokumo je online platforma u vlasništvu Društva kojoj je svrha olakšati rezervaciju i organiziranje kako registriranom Korisniku kao pružatelju usluga smještaja, tako i Gostu.

Račun je dokument koji Društvo izdaje Korisniku nakon uspostavljanja poslovnog odnosa i definiranja usluge prema postojećem cjeniku pretplata. Račun je vjerodostojna isprava podobna za naplatu potraživanja putem ovrhe, što je navedeno i na svakom izdanom računu.

Opći uvjeti

Opći uvjeti (u daljnjem tekstu: Uvjeti) reguliraju ugovorni odnos Društva i Pružatelja usluga smještaja ( u daljnjem tekstu: Korisnik) te su ih se obje strane dužne pridržavati za svo vrijeme trajanja ugovora, odnosno od registracije na Aplikaciji i prihvaćanja Općih uvjeta korištenja do deaktivacije korisničkog računa (profila) Korisnika. Prihvaćajući Opće uvjete korištenja, Korisnik pristaje na sve u njima sadržane odredbe uključujući, ali ne ograničavajući se na  cjenik, odgovornost za obradu podataka i slično. Društvo ima pravo mijenjati sve odredbe Općih uvjeta korištenja o čemu će Korisnik biti pravovremeno obaviješten te Korisnik može deaktivirati profil i prestati koristiti Aplikaciju ukoliko se s njima ne slaže, poštujući odredbe ovih Uvjeta.

Unos podataka

Unos podataka potrebnih za rezervaciju, kako za oglašavanje smještajnog objekta tako i za rezervaciju od strane Gosta, dostupan je bez ograničenja 24 sata svaki dan, a za unos podataka i njihovu točnost odgovoran je isključivo Korisnik i osoba koja rezervira smještaj (u daljnjem tekstu: Gost). Korisnik je odgovoran za točnost slobodnih termina, adresa, cijena noćenja u smještajnim jedinicama, pogodnosti i ponude te za sigurnost podataka koje prikuplja u svrhu rezervacije smještaja i drugih informacija potrebnih za djelatnost Korisnika. Gost je odgovoran za točnost podataka potrebnih za rezervaciju smještaja koje on unosi prilikom korištenja Aplikacije.

Društvo ni na koji način ne odgovara za bilo kakvu štetu učinjenu korištenjem netočnih podataka od strane Korisnika ili Gosta.

Pravo korištenja

Društvo daje Korisniku ograničeno pravo korištenja Aplikacije i potrebnu korisničku dokumentaciju, odnosno pristupne podatke, kako je određeno ovim Uvjetima. Korisnik je ovlašten upotrebljavati mogućnosti Aplikacije u skladu s ovim odredbama i zakonskim propisima. Aplikaciju je dopušteno koristiti isključivo u ime registriranog Korisnika i u svrhu kojoj je Aplikacija namijenjena, a to je omogućavanje iznajmljivačima smještaja i turističkim agencijama da učinkovito organiziraju rezervaciju smještaja i slično.

Naknade i plaćanja

Cjenik korištenja Aplikacije sastavni je dio Uvjeta te se Korisnik registracijom i prihvaćanjem Uvjeta obvezuje i na plaćanje naknade za korištenje usluga Društva i od realizirane rezervacije, Cjenikom. Cjenik je podložan promjenama prema odluci Društva, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem registrirane elektroničke pošte. Promjene cjenika biti će objavljene na službenim stranicama Društva.

Za svaku izvršenu uslugu Društvo će korisniku izdati račun koji će sadržavati podatke o ugovornim stranama, predmet (paket usluga), datum izdavanja i datum dospijeća, način plaćanja, iznos i obavijest da se radi o vjerodostojnoj ispravi.

Usluge korištenja Aplikacije Korisnik može platiti putem transakcijskog računa.

Plaćanje za korištenje Aplikacije vrši se unatrag mjesečno na način da Društvo izdaje račun Korisniku prema uslugama korištenim u proteklom mjesecu.

Sa svakim Korisnikom Društvo može zasebno ugovarati modele plaćanja svojih usluga prema Cjeniku.

Račun

Račun Društvo izdaje Korisniku za odabranu i izvršenu uslugu prema Cjeniku. Račun može biti izdan u fizičkom obliku ili u elektronskom obliku ili oboje.

Kreditna kartica

Plaćanje kreditnom karticom moguće je samo između Gosta i Korisnika Aplikacije (iznajmljivača) za pružanje usluga smještaja, dok usluge Društva Korisnik plaća isključivo putem transakcijskog računa. Društvo za kartično plaćanje nudi sustav Monri, no ukoliko Korisnik želi naplatu ostvarivati putem drugih sustava potrebno je da Korisnik ugovori takvu uslugu sa željenom bankom i pružateljem usluga online kartičnih plaćanja (Internet payment gateway) te temeljem tih ugovora, a na zahtjev Korisnika, Društvo može u uslugu implementirati i mogućnost kartičnog plaćanja putem željenih kanala što Društvo može posebno naplatiti. Društvo može Korisniku za usluge dostaviti posebnu ponudu koju će Korisnik prihvatiti ukoliko se slaže, nakon čega vrijede odredbe ovih Uvjeta o izdavanju računa i naplati.

Društvo ne jamči za vjerodostojnost podataka s kartice niti može njima manipulirati. Društvo za korištenje Aplikacije nikada neće tražiti lozinke, PIN-ove i slično niti će Korisnike informirati putem SMS ili putem drugih neslužbenih ili neugovorenih načina komuniciranja.

Konačno plaćanje rezerviranog smještaja u cijelosti je dogovor Korisnika i Gosta, neovisno plaća li Gost gotovinom, kreditnom karticom navedenom prilikom online rezervacije ili nekom drugom karticom ili sredstvom plaćanja.

Sigurnost plaćanja

Za sve vrste plaćanja Društvo vodi računa o svim sigurnosnim procedurama i sva se plaćanja vrše putem sigurnih kanala i koristeći programe sigurnog plaćanja, poštujući PCI standarde, što ostvaruju suradnjom s provjerenim partnerima u tom segmentu poslovanja.

Svi podaci prikupljeni radi provedbe plaćanja smatraju se povjerljivim podacima i Društvo odgovara za njihovo čuvanje, dok Korisnik odgovara za njihovu točnost.

Korisnik će odgovarati za svu štetu počinjenu nepoštivanjem zakonskih propisa o zaštiti privatnosti osobnih podataka Gosta, nepružanjem točnih ili potpunih podataka potrebnih za pravilno korištenje Aplikacije, pružanjem lažnih i netočnih informacija, odbijanjem suradnje s nadležnim državnim ili PCI tijelima, bankama ili drugim institucijama relevantnim za obavljanje transakcija, zlouporabom kreditne kartice ili drugih podataka Gosta i slično.

Rezervacije

Rezervacije se obavljaju prema podacima koje je o smještajnom objektu unio Korisnik koji i odgovara za točnost podataka.

Strane ugovora o rezervaciji smještaja su Korisnik i Gost te će svaki od njih dobiti potvrdu o rezervaciji u realnom vremenu.

Trajanje ugovora

Ugovorni odnos Društva i Korisnika traje od registracije Korisnika na Aplikaciji i prihvaćanja Uvjeta,  traje do deaktivacije profila. Otkazati suradnju mogu obje strane Ugovora. Korisnik registriran na Aplikaciji može putem postavki u bilo kojem trenutku deaktivirati jednu ili više usluga ili potpuno ugasiti profil smještajnog objekta ili smještajne jedinice na aplikaciji.

Prava

Društvo u odnosu s Korisnicima nastupa kao prodavatelj usluga putem Aplikacije.

U tom kontekstu Društvo polaže pravo i na sav popratni sadržaj uključujući, ali ne ograničavajući se na: programski kod, Internet stranice, audio, video i tekstualni sadržaj vezan za funkcioniranje Aplikacije, svi tehnički procesi, dizajni, planovi, baze podataka, sva intelektualna imovina, patenti, korištene tehnologije kao i one koje će se koristiti u budućnosti ako su u vlasništvu Društva i/ili partnera.

Društvo ima isključivo pravo mijenjanja, nadograđivanja i davanja prava na korištenje i ostalog raspolaganja Aplikacijom.

Korisnik se obvezuje da neće pobijati niti osporavati autorska ili bilo koja druga prava nad Aplikacijom uz iznimku fotografija, videozapisa i opisa turističkih usluga učitanih od strane Korisnika, a za čiju točnost odgovara Korisnik.

Zabranjena ponašanja

Korisnik ne smije ni na koji način mijenjati tehničke karakteristike, sadržaj ili svrhu Aplikacije, prenositi svoja prava iz Ugovora na neovlaštene osobe, dozvoljavati korištenje trećim osobama, pokušati otkriti izvorni programski kod pa ih neovlašteno koristiti, na bilo koji način manipulirati oznakama Društva i Aplikacije uključujući, ali ne ograničavajući se na brisanje, kopiranje ili premještanje  te koristiti na bilo koji način suprotan odredbama Uvjeta.

Korisniku je posebno zabranjeno zlonamjerno upotrebljavanje Aplikacije na način da objavljuje neprimjeren sadržaj, posebno ako time čini kazneno djelo opisano Kaznenim zakonom, ili bilo kakav sadržaj kojim Društvo dovodi u poslovni rizik ili mu narušava ugled, tržišni položaj ili ga na drugi način izlaže sramoti i narušava poslovnu stabilnost. Društvo zadržava pravo uklanjanja opisanog ili drugog neprimjerenog sadržaja sa svojih korisničkih stranica.

Fizička osoba koja u ime  pravne osobe koja je Korisnik Aplikacije upravlja profilom na Aplikaciji ne može registrirani profil pravne osobe koristiti u privatne svrhe. Ta fizička osoba, koja nudi vlastite smještajne kapacitete, mora registrirati vlastiti profil na Aplikaciji sukladno ovim Uvjetima. Svako suprotno postupanje smatrati će se nepoštivanjem Uvjeta i kršenjem ugovornog odnosa s odgovarajućim zakonskim posljedicama u vezi naknade štete.

Korisnik ne smije ničime dovesti treću stranu u dvojbu oko vlasničkih, autorskih ili patentnih prava neistinito se prikazujući kao autor ili vlasnik Aplikacije.

Verbalni, fizički, pisani ili bilo koji drugi način neprimjerene komunikacije i ponašanja od strane Korisnika ili Gosta prema bilo kojem drugom Korisniku ili Gostu, zaposleniku i/ili suradniku Društva može rezultirat neposrednim raskidom suradnje i deaktivacijom korisničkog računa.

Korisnik se obvezuje pažljivo čuvati sve korisničke podatke, te u slučaju da ih izgubi ili na bilo koji način posumnja da su dostupni neovlaštenoj osobi, dužan je o tome obavijestiti Društvo, te snosi odgovornost za svu štetu nastalu suprotnim postupanjem.

Čuvanje sadržaja

Korisnik se slaže da Društvo  nema nikakvu obvezu zadržati bilo kakav sadržaj, podatke ili materijal nakon isteka ili raskida bilo kojeg pravnog odnosa između Društva i Korisnika, te da takav sadržaj, podaci ili materijali mogu biti neoporavljivo izbrisani nakon isteka ili raskida. Korisnik je suglasan da Vlasnik čuva sve podatke i sadržaje koji su relevantni za poslovanje Vlasnika.

Oznaka vlasnika i aplikacije

Korisnik je suglasan da Društvo može na Korisnikov sadržaj objavljen na Aplikaciji implementirati svoje oznake (logotip i slično), što Korisnik neće naplaćivati te da Društvo može bez naplate, navesti odnos s Korisnikom u marketinške svrhe.

Korisnička podrška

Društvo se obvezuje pružiti potrebnu korisničku podršku Korisnicima.

Korisnička podrška je dostupna radnim danom  od 9-17h.

Društvo je ovlašteno snimati telefonske razgovore u vezi pružanja korisničke podrške u svrhu poboljšanja kvaliteta usluge i radi mogućnosti dokazivanja u slučaju potrebe. Društvo čuva svu elektroničku korespondenciju s Korisnicima u istu svrhu, kao i korespondenciju s Gostima ako se obrate izravno Društvu.

Odgovornost

Društvo daje Aplikaciju na korištenje takvu kakva jest („as is“) uz potpunu slobodu mijenjanja funkcionalnosti, te ne odgovara za posljedice takvih promjena. To znači da Korisnik prihvaća sve rizike korištenja Aplikacije, te da Društvo ne odgovara za nikakav gubitak koristi, podataka, profita, kao ni za ikakvu štetu nastalu uporabom ili zlouporabom Aplikacije. Obzirom da je Nokumo SaaS usluga, te da rad Aplikacije ovisi o raznim vanjskim čimbenicima na koje Društvo nema utjecaja, Društvo ne pruža nikakve garancije da će Aplikacija neometano funkcionirati, biti slobodna od virusa i slično. Korisnik prihvaćanjem Uvjeta i registracijom profila na Aplikaciji potvrđuje da razumije ovu odredbu u cijelosti i na nju pristaje.  

Pogotovo se ne  može smatrati kršenjem ugovora ukoliko do povrede dođe djelovanjem više sile ili drugih nepredvidivih događaja, kao što su poplave, požari, potresi, terorizam, nemiri, djelovanja nadležnih tijela i slično. O takvim slučajevima stranke će se u što kraćem roku međusobno obavijestiti i uložiti potrebne napore za optimizaciju poslovanja.

Društvo ne odgovara za prekide u radu Aplikacije ili pogreške u Aplikaciji obzirom da ova vrsta usluga u značajnoj mjeri ovisi o radu i izvedbi drugih parametara, primjerice internet vezi i slično. Društvo i njegovi partneri ne odgovaraju za pojavu virusa i sličnih smetnji na koje nema i ne može imati izravan utjecaj. Društvo ne odgovara za greške uzrokovane neautoriziranim korištenjem Aplikacije kao niti za bilo kakve štete, gubitke ili troškove koje nisu posljedica neispunjavanja obveza Društva određenih odredbama ovih Uvjeta.

Društvo i njegovi zaposlenici i partnerske tvrtke ili druge osobe koje sudjeluju u stvaranju, sponzoriranju, promoviranju ili koje na drugi način čine Aplikaciju i njezin sadržaj dostupnim, nisu odgovorni za štete, gubitke, troškove, usluge Korisnika, ponašanja Korisnika ili Gosta uključujući i bilo kakvo (djelomično) otkazivanje, preklapanje rezervacija, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

Društvo nije distributer smještaja, te Korisnik razumije i prihvaća da je isključivo odgovoran za sve situacije vezane uz pružanje i korištenje smještaja rezerviranog putem Aplikacije. Žalbe ili pritužbe vezane uz smještaj rješavat će se s Korisnikom.

Korisnik je u svakom trenutku odgovoran za ubiranje, prikupljanje, doznaku i plaćanje primjenjivih poreza na ukupnu cijenu ili naknadu smještaja odgovornim poreznim vlastima.

Društvo neće odgovarati za nikakvu štetu počinjenu neodgovornim ili drugim ponašanjem Korisnika ili Gosta. Društvo ne može odgovarati za štetu koja je nastala u slučaju da je do pogreške došlo djelovanjem drugog programa, internetske veze, uslijed gubitka podataka, kvarom opreme Korisnika, utjecajem licenciranih i nelicenciranih računalnih programa i  ne snosi nikakvu odgovornost za druge programe ili pohranjene podatke Korisnika te za podatke u Aplikaciji koji su nastali pod utjecajem drugih programskih rješenja i slično.

Društvo se obvezuje Korisniku i Gostu pružiti sve informacije i upute o korištenju Aplikacije te ju redovno održavati, pratiti rad programskog sustava i u što kraćem roku otklanjati tehničke nedostatke.

Društvo zadržava pravo prekinuti rad Aplikacije u određenim vremenskim intervalima u bilo kojem trenutku u svrhu predviđene i nepredviđene nadogradnje i održavanja sustava, te ne može biti smatran odgovornim za greške proizašle iz prekida rada. U takvim slučajevima Korisnici će biti obaviješteni očekivanom trajanju takve nedostupnosti.

Korisnik Aplikacije će odgovarati za svu materijalnu štetu nastalu ponašanjem koje je u suprotnosti ovim Uvjetima i zakonskim propisima.

Korisnik je odgovoran za plaćanje usluga Društva putem Aplikacije, a u slučaju neizvršavanja plaćanja usluga do dospijeća Društvo će bez daljnjih objašnjenja raskinuti poslovni odnos, a s obzirom na to da je izdani račun vjerodostojna isprava, Društvo je ovlašteno naplatiti potraživanje ovršnim putem.

Tajnost

Strane su suglasne da se njihov odnos temelji na odnosu povjerenja te se obvezuju da će sa svim informacijama postupati odgovorno. Korisnik se obvezuje da neće učiniti poznatim, izjaviti, objaviti, ili prenijeti bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi, te koristiti za potrebe konkurencije  informacije koje sazna u poslovanju sa Društvom, a koje uključuju, ali nisu ograničene na: bilo kakav podatak ili vještine vezane uz bilo kakve informacije koje Korisnik sazna u poslovanju sa Društvom (Poslovna tajna)  uključujući: bilo kakav podatak označen kao tajan, dokumente, marketinške, financijske informacije, stranke i podatke o istima, kontakte, preporuke, specifikacije, i sve ostale komercijalne, financijske, pravne, organizacijske ili IT podatke. Informacije i vještine koje su ranije objavljene u javnosti neće se smatrati Poslovnom Tajnom. Bude li korisnik došao u posjed takvog podatka ili vještine prije prihvaćanja Uvjeta ili dođe u kontakt s takvim podatkom ili vještinom neće ih otkriti trećoj strani. Pod terminom „povjerljive informacije“ smatrat će se svi poslovni podaci Društva, odnosno podaci o klijentima, korisnicima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima Društva, svi osobni podaci s kojima raspolaže, „know–how“ Društva, podaci o načinu i uspješnosti poslovanja Društva i druge strane koja izravno ili neizravno obavlja poslove za Društvo, ugovori, poslovni dogovori, e-mailovi, strategije, tehničke informacije uključujući, ali ne ograničavajući se na metode, sisteme, izume, kompjutorske programe, kao i bilo kakve druge informacije Društva s kojima je Korisnik upoznat ili s kojima je došao u doticaj za cijelo vrijeme trajanja odnosa.

Dokumenti i informacije objavljeni na Stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Društva ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Društvu ili bilo kojoj trećoj strani.

Svaka Strana se obvezuje poduzeti sve razumne mjere u svrhu zaštite tajnosti informacija druge strane radi sprečavanja javnog otkrivanja ili otkrivanja neovlaštenim osobama. Društvo i Korisnik se međusobno obvezuju obavijestiti o svim saznanjima o bilo kakvoj povredi Poslovne tajne ili otkrivanju osobnih podataka kako bi se u što kraćem roku i što efikasnije sanirala šteta i umanjio poslovni rizik obje strane. Svako otkrivanje bilo kakvih informacija koje predstavljaju Poslovnu tajnu mora biti unaprijed dogovoreno između Društva i Korisnika, u suprotnom predstavlja tešku povredu ugovornog odnosa.

Privatnost podataka

Društvo se obvezuje s osobnim podacima svih sudionika pravnih odnosa postupati s dužnom pažnjom i čuvati ih na siguran način.

Više o zaštiti osobnih podataka nalazi se u Izjavi o privatnosti.

Predstavljanje

Registracijom na Aplikaciju i prihvaćanjem Uvjeta Korisnik potvrđuje da ima minimalno 18 godina.

Ukoliko je Korisnik pravna osoba registracijom na Aplikaciju i prihvaćanjem Uvjeta Korisnik potvrđuje da je registraciju i prihvaćanje Uvjeta učinila odgovorna osoba u pravnoj osobi, te Društvo ne može odgovarati za slučaj manipulacije od strane Korisnika.

Rješavanje sporova

Društvo ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, mjerodavno pravno za sve pravne odnose i u slučaju kakvih poslovnih sporova je pravo Republike Hrvatske.

Stvarno je i mjesno nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

U slučaju bilo kakvih sporova strane ugovora obvezuju se, prije pokretanja bilo kakvih sudskih postupaka, svoje nesuglasice riješiti mirnim putem.

Salvatorna klauzula

Svaka odredba Uvjeta odvojiva je i neovisna u odnosu na ostale. U slučaju da se bilo koja odredba u bilo kojoj mjeri smatra ili proglasi ništetnom, nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojega razloga, takva odredba će prestati vrijediti i proizvoditi učinke samo u onom opsegu u kojem je postala ništetna, nevažeća, nezakonita ili neprovediva, dok ostale odredbe ugovora o radu ostaju na snazi. Ništetna, nezakonita, nevažeća ili neprovediva odredba mora se zamijeniti zakonitom, važećom i provedivom zamjenskom odredbom koja je što bliža željenoj svrsi. Ta se odredba mora tumačiti kao da je zamjenska odredba sadržana od kada je ništetna, nezakonita, nevažeća ili neprovediva odredba stupila na snagu.

Sadržaj općih uvjeta

Uvjeti osim navedenih pravila sadrže i Cjenik te obrasce za online registraciju i korištenje Aplikacije, te svi zajedno čine cjeloviti dokument koji obvezuje obje strane i predstavljaju sporazum.

Uvjeti su pisani na hrvatskom jeziku, a moguće je da budu prevedeni na druge jezike.

Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranicama Aplikacije.